Plan- och byggprojekt

Lunden - Bostäder och verksamheter vid Prästgårdsängen

Detaljplaneförslaget innebär en förtätning av bostadsområdet Prästgårdsängen och ett område söder om Prästgårdsgatan med cirka 440 lägenheter i nya byggnader med 3-16 våningar, respektive påbyggnad av två befintliga byggnader med 2 våningar.
Verksamhetslokaler med entréer mot Danska Vägen skapas och Danska Vägen byggs om med förhöjda övergångsställen, buss-sluss och parkeringar längs med gatan.

Vad händer just nu?

Detaljplanen har efter beslut i Mark- och miljööverdomstolen vunnit laga kraft den 16 april 2021. Beslutet kan inte överklagas. Beslutet innebär att det är kommunens andrahandsyrkande som har vunnit laga kraft och detta innebär att byggrätten längst ner i söder vid Danska Vägen/Prästgårdsgatan sänks med fem meter i byggnadshöjd och byggrätten minskar med 250 kvm BTA i förhållande till den plan som antogs av Kommunfullmäktige. Planen i sin helhet finns på stadsbyggnadskotorets arkiv och har aktbeteckning 2-5450.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.007414117983286,57.70645405769381]},"properties":{"id":"BN0435/10","name":"Lunden - Bostäder och verksamheter vid Prästgårdsängen","address":"","preamble":"","header":"Lunden - Bostäder och verksamheter vid Prästgårdsängen","body":"Plan - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0435/10","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 400
 • Planerade bostadsrätter 40

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0435/10
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Prästgårdsängen inom stadsdelarna Bö och Lunden

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Emma Holm

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 10 81
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - antecknat

 4. Program - avslutat

 5. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 6. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 7. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 8. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 9. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.