Plan- och byggprojekt

Lunden - Bostäder och verksamheter vid Prästgårdsängen

Stadsdel Lunden.

Detaljplaneförslaget innebär en förtätning av bostadsområdet Prästgårdsängen och ett område söder om Prästgårdsgatan med cirka 440 lägenheter i nya byggnader med 3-16 våningar, respektive påbyggnad av två befintliga byggnader med 2 våningar. Verksamhetslokaler med entréer mot Danska Vägen skapas och Danska Vägen byggs om med förhöjda övergångsställen, buss-sluss och parkeringar längs med gatan.

Vad händer just nu?

Detaljplanen har efter beslut i Mark- och miljööverdomstolen vunnit laga kraft den 16 april 2021. Beslutet kan inte överklagas. Beslutet innebär att det är kommunens andrahandsyrkande som har vunnit laga kraft och detta innebär att byggrätten längst ner i söder vid Danska Vägen/Prästgårdsgatan sänks med fem meter i byggnadshöjd och byggrätten minskar med 250 kvm BTA i förhållande till den plan som antogs av Kommunfullmäktige. Planen i sin helhet finns på stadsbyggnadskotorets arkiv och har aktbeteckning 2-5450.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
400 stycken
Planerade bostadsrätter
40 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0435/10
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Prästgårdsängen inom stadsdelarna Bö och Lunden

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.