Plan- och byggprojekt

Lorensberg - Bostäder och verksamheter vid Lorensbergsparken

Stadsdel Lorensberg.

Bild 1: Vybild från sydost mot planområdet. Källa stadsbyggnadskontoret.
Bild 2: Parkeringsgaraget som ska ge plats åt nya bostäder och verksamheter ligger intill den grönskande Lorensbergsparken. Källa stadsbyggnadskontoret.
Bild 3: Den anrika cirkusen fanns på platsen fram till 1969. Källa Göteborgs stadsmuseum.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av nya bostäder i ett centralt läge, stärka de omgivande gatorna Södra Vägen och Berzeliigatan med nya funktioner i bottenvåningar, säkerställa trygga och tillgängliga stråk förbi och igenom kvarteret samt ersätta befintlig parkering i en ny anläggning.

Planområdet ligger ett stenkast från Götaplatsen, Kungsportsavenyn, Heden och intill Lorensbergsparken. Kvarteret och omgivningen har långa historiska anor och stora kulturmiljövärden. Vidare är syfte med planen att säkerställa befintliga och framtida stadsbyggnadskvaliteter, kulturhistoriska och arkitektoniska värden.

Vad händer just nu?

Detaljplanearbetet är under uppstart.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1424/15
Diarienummer FK
FN3440/15
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Lorensbergsparken inom stadsdelen Lorensberg.

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad