Plan- och byggprojekt

Järnbrott - Bostäder i Högsbohöjd (BoStad2021)

Stadsdel Järnbrott.

Syftet med planarbetet är att pröva möjligheten för bostadsbebyggelse söder om Högsboleden, i höjd med Högsbohöjdsmotet. Planområdet avgränsas av Högsboleden i norr och i söder till befintlig bebyggelse vid Pennygången. Planarbetet har föregåtts av ett programarbete, Program för Högsbohöjd. Sammanlagt bedöms ca 700 nya bostäder kunna byggas.

Denna plan ingår Bostad2021.
Bostad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2018-02-09, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5403.

Trafikkontorets arbeten beräknas påbörja under 2019

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1602/15
Diarienummer FK
FN2968/13
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder i Högsbohöjd inom stadsdelen Järnbrott

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2018
    Projektavslut
    2019-12-31

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Privat