Plan- och byggprojekt

Sävenäs - bostäder vid Torpagatan

Illustration: Kvarnström arkitekter

Planförslaget gäller ca 280 nya hyres- och bostadsrätter i flerbostadshus i 2-6 våningar, samt ca 20 parhus/radhus.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Planen vann laga kraft 2013-10-29. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-4957.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.04604403459943,57.71915100789285]},"properties":{"id":"BN0507/04","name":"Sävenäs - bostäder vid Torpagatan","address":"","preamble":"","header":"Sävenäs - bostäder vid Torpagatan","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0507/04","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 170
 • Planerade bostadsrätter 125
 • Planerade villor/radhus 16
 • Övrigt 16 småhus färdigställdes av EHAB 2016 HSB byggstartade 125 lägenheter med bostadsrätt under 2018.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0507/04
 • Diarienummer FK FN0860/05
 • Planens formella namn Bostäder vid Torpagatan, delar av Sävenäs 165:3-4 och 747:88 inom stadsdelen Sävenäs.

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2016
 • Projektavslut 2020

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Sanna Gavel

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 11 68
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 4. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 5. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 6. Plan - utställning III

  Efter tidigare utställning kan det ha gjorts så väsentliga ändringar att det är nödvändigt att genomföra ytterligare en formell utställning. I övrigt läs informationstexten under plan – utställning

 7. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 8. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 9. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 10. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 11. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.