Plan- och byggprojekt

Bö - Bostäder vid Lilla Danska Vägen

SDN Örgryte-Härlanda. Stadsdel Bö.

Syftet med förslaget är att pröva möjligheten att bebygga planområdet med tre flerbostadshus med sammanlagt cirka 40–45 bostäder.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0643/14
Diarienummer FK
FN6682/19
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Lilla Danska Vägen samt ändring av del av detaljplan II–2242 inom stadsdelen Bö

Handläggare

Markägare

Privat