Plan- och byggprojekt

Bö - Bostäder vid Lilla Danska Vägen

SDN Örgryte-Härlanda. Stadsdel Bö.

Syftet med förslaget är att pröva möjligheten att bebygga planområdet med tre flerbostadshus med sammanlagt cirka 40 bostäder.

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i granskningsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Synpunkter kan lämnas senast 2020-09-30

Förslaget visas på:
- Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20 utställningshallen på nedre plan

Lämna synpunkter

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - granskning

    Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0643/14
Diarienummer FK
FN6682/19
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Lilla Danska Vägen samt ändring av del av detaljplan II–2242 inom stadsdelen Bö

Handläggare

Markägare

Privat