Plan- och byggprojekt

Bö - Bostäder vid Lilla Danska Vägen

Stadsdel Bö.

Syftet med förslaget är att pröva möjligheten att bebygga planområdet med tre flerbostadshus med sammanlagt cirka 40 bostäder.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 15 december 2020.

Besvärshänvisning
Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen men skickas/lämnas till stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 403 17 Göteborg. E-post: sbk@sbk.goteborg.se

Överklagandet skall ske skriftligt. Det skall ha kommit in till kommunen senast inom tre veckor från den dag då justeringen av protokollet med beslutet meddelats på kommunens digitala anslagstavla. Rätt att överklaga beslutet har den som senast under granskningstiden yttrat sig och som dessutom är berörd av beslutet. Har överklagandet inkommit i rätt tid överlämnas handlingarna i ärendet till Mark- och miljödomstolen. Tala om vilket beslut som överklagas, varför ni anser det felaktigt och hur ni vill ha det ändrat. Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - inför antagande

    Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0643/14
Diarienummer FK
FN6682/19
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder vid Lilla Danska Vägen samt ändring av detaljplan för delar av stadsdelarna Bö och Lunden

Handläggare

Markägare

Privat