Plan- och byggprojekt

Backaplan - detaljplan 0: Gator inom Backaplan

SDN Lundby. Stadsdel Backa.

Syftet är att i detaljplan pröva att möjliggöra ett övergripande gatunät för bla bussgata, pendeltågstation på Bohusbanan vid Brunnsbo samt ett nytt Kvillemot på Lundbyleden. Planarbetet ska samordnas med Trafikverkets projekt för nytt Kvillemot och ny pendeltågstation.

Information om ombyggnaden av Lundbyleden mellan Hjalmar Brantingsmotet och Ringömotet finns hos trafikverket och är en förutsättning för Göteborgs Stads planer för gator vid Backaplan och för ändrade trafikströmmar i samband med att Marieholmstunneln öppnar. Trafikverket Lundbyleden

Backaplan planeras bli Hisingens centrum med den nya Hisingsbron som knyter ihop stadskärnan med Frihamnen, Brunnsbo och Centralenområdet. Stadsutveckling för Backaplan

Vad händer just nu?

2019-09-01
Just nu arbetar trafikkontoret Göteborgs Stad med planering av byggnationen av de kommunala gatorna inom det gemensamma projektet Lundbyleden med Trafikverket. Planeringen sker i tätt samarbete med projektets entreprenör, Veidekke. Veidekke kommer under 2019 och 2020 utföra diverse markundersökningar i området för att fördjupa kunskapen kring markförhållandena innan produktionen påbörjas under 2020. Under produktionen kommer projektet att påverka framkomligheten och färdvägar i området, mer information om detta kommer längre fram.

Planen vann laga kraft 2018-11-29, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5350.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0369/12
Diarienummer FK
FN1044/12
Diarienummer TK
TN3326/13
Planens formella namn
Detaljplan för Gator vid Backaplan inom stadsdelen Backa i Göteborg

Handläggare