Plan- och byggprojekt

Västlänken - Västra uppgången vid Johannebergs- och Olof Wijksgatan

Stadsdel Lorensberg.

Syftet med planändringen är att möjliggöra en uppgång från Västlänkens Station Korsvägen vid korsningen Johannebergs- och Olof Wijksgatan. Uppgången föreslås integreras i en framtida tillbyggnad till Artisten. Utformning av uppgången ovan mark regleras i en kommande detaljplan för utveckling av universitetsområdet.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2018-02-21, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5392.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1619/15
Diarienummer FK
FN2535/16
Planens formella namn
Ändring av detaljplaner för Västlänkens uppgång vid Johannebergs- och Olof Wijksgatan, inom stadsdelen Lorensberg

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad och Akademiska hus