Plan- och byggprojekt

Norra Gårda - Kontor vid Venusgatan

SDN Centrum. Stadsdel Gårda.

Detaljplanen syftar till att tillskapa stora kontorsutrymmen centralt i Göteborg genom en etablering av högre kontorshus uppförda i 5,14,16 respektive 25 våningar. Sammanlagt planeras för en tillkommande byggrätt på cirka 40 000 kvadratmeter. I anslutning till kontorshuset bör en attraktiv plats för att skapa liv under en större del av dygnet och kunna utveckla stadsdelen anläggas. Bottenvåningar bör få en kommersiell/offentlig inriktning som gynnar stadsdelen.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2018-03-14. Detta innebär att planen är gällande.

Karta

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.
 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.
 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.
 5. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.
 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.
 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0619/10
Diarienummer FK
FN0258/15
Planens formella namn
Detaljplan för kontor vid Venusgatan inom stadsdelen Gårda.

Handläggare

Markägare

Både kommunal och privat mark