Plan- och byggprojekt

Askim - Vård och bostäder vid Fjordvägen

Stadsdel Askim.

Förslaget till detaljplan innebär kortfattat att pröva möjligheten att uppföra flerbostadshus samt en byggnad avsedd för vård inom fastigheterna Hovås 57:37 – 39. Planen innebär att ca 16 bostäder kan byggas i 1-2 våningshus (totalt 1950 m²). Flerbostadshusen ska komplettera utbudet av boendeformer i området. Vårdbyggnaden kan bli max 1700 m² fördelat på två våningar (varav en som suterrängvåning). Vårdbyggnaden ska kunna inrymma lokaler där Stiftelsen Änggårdens Hospice kan bedriva sin verksamhet. Bebyggelsen utformas och placeras så att Gamla Säröbanans funktion för gång- och cykeltrafik m.m. inte påverkas nämnvärt och så att viss utsiktsmöjlighet över landskapet kvarstår från Gamla Säröbanan och omkringliggande bebyggelse.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2020-02-07, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5490.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0647/15
Diarienummer FK
FN8308/16
Planens formella namn
Detaljplan för vård och bostäder vid Fjordvägen inom stadsdelen Askim.

Handläggare

Markägare

Privat fastighetsägare