Plan- och byggprojekt

Olskroken/Bagaregården - Blandstad inom Gamlestadens fabriker

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården.

Här planeras för cirka 250 lägenheter i flerfamiljshus och en större komplettering av verksamhetslokaler i en industrihistoriskt intressant miljö. Området gränsar direkt mot kollektivtrafikknutpunkten vid Gamlestads torg och har kaj mot Säveån. Befintliga verksamheter ges i stor utsträckning möjlighet att finnas kvar i de bevarandevärda industribyggnaderna. Illustration: White arkitekter AB.

Vad händer just nu?

Samråd nummer två är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.
 3. Plan - samråd II

  Vid första samrådet kan det framkomma synpunkter som gör det nödvändigt att genomföra ytterligare ett samråd. I övrigt läs informationstext under plan - samråd.
 4. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.
 5. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.
 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.
 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0489/11
Diarienummer FK
FN1143/12
Planens formella namn
Detaljplan för Gamlestadens fabriker inom stadsdelarna Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården i Göteborg

Handläggare

Markägare

AB Platzer Olskroken 18:7 c/o Platzer Fastigheter AB