Plan- och byggprojekt

Västlänken - station Korsvägen

SDN Centrum. Stadsdel Heden, Johanneberg och Lorensberg.

En ny pendeltågstunnel under Göteborg innebär att 100 000 boende och 130 000 arbetande kommer att få gång- och cykelavstånd till pendeltåg inom centrala Göteborg.

Korsvägen är en plats där vardagsliv möter kultur, evenemang och näringsliv.

Området är en viktig plats i Göteborg och i framtiden kommer Korsvägen att få en än starkare betydelse både lokalt, regionalt och nationellt, med Västlänken som katalysator för områdets utveckling. Biltrafiken minskas till fördel för kollektivtrafik, fotgängare och cyklister.

Här utvecklas en levande och effektiv kollektivtrafikknutpunkt där olika trafikslag samverkar på ett funktionellt sätt. Korsvägen utformas som ett sammanhållet och strukturerat stadsrum, som tar tillvara på historiska spår och samband där viktiga värden är kontinuitet i form av sammanhängande stadsväv, samspel mellan vistelseytor, byggnader, hållplatser och stråk samt flexibilitet i användning av platsen över tid. Bebyggelse i strategiska lägen definierar platser och hyser nya, kompletterande verksamheter.

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Karta

Status och handlingar

Diarienummer

  • Diarienummer SBKBN0638/11
  • Diarienummer FKFN2160/13

Aktuell tidplan

    • Byggstart2018 (för Trafikverkets tunnel)

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området