Plan- och byggprojekt

Gamlestaden - Program för Slakthusområdet

Programmets övergripande syfte är att visa på en framtida utveckling av Slakthusområdet som en integrerad stadsdel med blandstadskaraktär.

Målet med programmet är att utreda förutsättningarna att komplettera området med bostäder, verksamheter samt offentliga och gröna miljöer och visa var och i vilken omfattning detta är lämpligt. Vidare ska programmet visa hur infrastrukturen i området ska utvecklas för att staden ska hänga samman. Programmet ska redovisa förslag på lösning till hantering av stigande vatten från Göta älv och Säveån.

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planprogrammet i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Digitalt samrådsmöte
Genomfördes tisdagen den 16 november klockan 17.00-18.30.
Ett informationsmöte för företagare genomfördes den 16 november klockan 9.00 - 10.00.

Synpunkter kan lämnas senast 2021-12-14

Förslaget visas på:

 • Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20 på nedre plan

Lämna synpunkter

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.001577766042965,57.729628712346994]},"properties":{"id":"BN0587/18","name":"Gamlestaden - Program för Slakthusområdet","address":"","preamble":"","header":"Gamlestaden - Program för Slakthusområdet","body":"Program - samråd. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0587/18","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0587/18
 • Planens formella namn Program för Slakthusområdet inom stadsdelen Gamlestaden

Kontaktuppgifter

Ivana Markovic

Planarkiterkt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 15 99
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Alexandra Möllerström

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 02
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Markägare

Higab, Klövern, Göteborg Energi AB m.fl.

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Inför program

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - inför godkännande

 4. Program - avslutat