Plan- och byggprojekt

Tynnered - stadsförnyelse vid Opaltorget

SDN Västra Göteborg. Stadsdel Tynnered och Önnered.

Syftet med förslaget är att skapa möjligheter att utveckla Opaltorget till ett tryggt och levande stadsdelstorg med blandat innehåll samt komplettera stadsdelen med flera bostäder. Förslaget innebär att ett torgkvarter med butiker, stadsdelsservice, samlingslokal, kontor, bostäder mm kan byggas nära buss- och spårvagnshållplatserna, vilka samlas intill varandra. En ny lokalgata och en cykelbana föreslås binda samman Smaragdgatan med Opalgatan och på så sätt göra torget mer tillgängligt och synligt. Planförslaget innebär att ca 500 nya bostäder kan byggas. Planbestämmelserna medger en flexibilitet avseende fördelningen mellan bostäder och lokaler, vilket innebär att upp till ca 16 000 kvm lokaler kan byggas. Parken med Kastanjeallén förbättras och utvecklas. Delar av parken tas i anspråk för bebyggelse samt för den nya lokalgatan.

Här kan du ta del av information om framtidens Opaltorg

Vad händer just nu?

Nu börjar arbetet

I slutet av maj 2016 börjar arbetet på Opaltorget. Läs mer här.

Planarbetet - historik

Efter utställningen som hölls 2012 så delas detaljplanen i två planeringsetapper inför antagandet. Den första etappen omfattar delen av planområdet väster om spårvagnsspåren dvs utbyggnad av Smaragdgatans förlängning, spårvagns- och busshållplatsen, Centrumkvarteret, Kvartershusen med Parkhuset. Utställning av etapp 1 avslutades den 23 september 2014. Utställning av planområdet kring Rubingatan, med Terrasshusen och Höghuset, följer som etapp 2 i nästa skede.

Etapp I godkändes av byggnadsnämnden den 25 november 2014 och antogs av kommunfullmäktige den 26 februari 2015.

Planen vann laga kraft 2015-11-27. Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5168.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Diarienummer

Diarienummer TK
BN0636/05
Diarienummer FK
FN0667/05
Planens formella namn
Detaljplan för Centrum och Bostäder vid Opaltorget, Etapp 1 inom stadsdelarna Tynnered och Önnered i Göteborg

Aktuell tidplan

  • Projektstart
    2016
    Projektavslut
    2023

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Huvudsaklig markägare är Göteborgs Stad.

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området