Plan- och byggprojekt

Tynnered - stadsförnyelse vid Opaltorget

SDN Västra Göteborg. Stadsdel Tynnered och Önnered.

Syftet med förslaget är att skapa möjligheter att utveckla Opaltorget till ett tryggt och levande stadsdelstorg med blandat innehåll samt komplettera stadsdelen med flera bostäder. Förslaget innebär att ett torgkvarter med butiker, stadsdelsservice, samlingslokal, kontor, bostäder mm kan byggas nära buss- och spårvagnshållplatserna, vilka samlas intill varandra. En ny lokalgata och en cykelbana föreslås binda samman Smaragdgatan med Opalgatan och på så sätt göra torget mer tillgängligt och synligt. Planförslaget innebär att ca 500 nya bostäder kan byggas. Planbestämmelserna medger en flexibilitet avseende fördelningen mellan bostäder och lokaler, vilket innebär att upp till ca 16 000 kvm lokaler kan byggas. Parken med Kastanjeallén förbättras och utvecklas. Delar av parken tas i anspråk för bebyggelse samt för den nya lokalgatan.

Här kan du ta del av information om framtidens Opaltorg

Vad händer just nu?

Nu börjar arbetet

I slutet av maj 2016 börjar arbetet på Opaltorget. Läs mer här.

Planarbetet - historik

Efter utställningen som hölls 2012 så delas detaljplanen i två planeringsetapper inför antagandet. Den första etappen omfattar delen av planområdet väster om spårvagnsspåren dvs utbyggnad av Smaragdgatans förlängning, spårvagns- och busshållplatsen, Centrumkvarteret, Kvartershusen med Parkhuset. Utställning av etapp 1 avslutades den 23 september 2014. Utställning av planområdet kring Rubingatan, med Terrasshusen och Höghuset, följer som etapp 2 i nästa skede.

Etapp I godkändes av byggnadsnämnden den 25 november 2014 och antogs av kommunfullmäktige den 26 februari 2015.

Planen vann laga kraft 2015-11-27. Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5168.

Karta

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.
 3. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.
 4. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.
 5. Plan - utställning II

  Efter utställningen kan det ha gjorts så väsentliga ändringar att det är nödvändigt att genomföra ytterligare en formell utställning. I övrigt läs informationstexten under plan – utställning
 6. Plan - inför godkännande

  När en detaljplan godkänns av byggnadsnämnden så ska den sedan vidare till kommunfullmäktige för antagande.
 7. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.
 8. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.
 9. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.
 10. Informationsmaterial

Diarienummer

Diarienummer TK
BN0636/05
Diarienummer FK
FN0667/05
Planens formella namn
Detaljplan för Centrum och Bostäder vid Opaltorget, Etapp 1 inom stadsdelarna Tynnered och Önnered i Göteborg

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Huvudsaklig markägare är Göteborgs Stad.

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området