Plan- och byggprojekt

Heden - Påbyggnad av bostäder vid Sten Sturegatan

SDN Centrum. Stadsdel Heden.

Syftet med detaljplanen är att genom den ny detaljplan för området möjliggöra ombyggnation av befintliga hus. Fastighetsägarna vill genomföra påbyggnad av befintliga lamellhus som innehåller kontor, lägenheter samt butiks- och verksamhetslokaler i bottenvåningarna. De fyra byggnaderna är idag 8-9 våningar och genom en påbyggnad med 3 våningar samt ny indragen teknikvåning tillskapas cirka 80-120 nya bostadslägenheter och cirka 30 nya studentlägenheter. Mellan lamellhusen föreslås nya affärslokaler i 2 våningar.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2017-12-22, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5357.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0383/13
Diarienummer FK
FN3479/14

Handläggare

Markägare

Kommunal och privat