Plan- och byggprojekt

Stadslinbana i Göteborg – ett nytt sätt att åka kollektivt

SDN Göteborgs stad.

Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen arbetar tillsammans och utreder förutsättningarna för att ha linbanor som en del av det kollektiva resandet i Göteborg. Skulle linbana börja ses som en del av kollektivtrafiken är detta det första nya tekniska delsystemet i svensk kollektivtrafik på nästan 100 år.

Idén med en linbana i Göteborg kommer från den diskussion som fördes med göteborgarna inför stadens 400-årsjubileum. Flera personer ville då se en linbana över älven. På bara några få år har linbanan gått från att vara en kul idé till en bra idé, där vi idag på fullt allvar arbetar med möjligheten att ha en linbana på plats år 2021.

Du hittar mer information på: Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling Göteborg

Vad händer just nu?

I augusti 2018 kontrakterades NCC med underleverantörer som projektentreprenör efter att upphandlingen varit överklagad sedan december 2017. Under hösten kommer de att bidra i arbetet med den fördjupade genomförandestudien som pågår. Om ett beslut senare fattas av Göteborgs Stads kommunfullmäktige och Regionfullmäktige om att bygga stadslinbanan, kommer avtalet med NCC att förlängas till att även omfatta byggnation.

Göteborgs Stad och Västtrafik arbetar sedan 2016 med en så kallad genomförandestudie, som ska ligga till grund för Göteborgs Stads kommunfullmäktiges och Regionfullmäktiges slutgiltiga investeringsbeslut. Västtrafik utreder bl.a. hur stationerna ska utformas och Trafikkontoret arbetar intensivt med planeringen av stationernas och tornens placering, samt de lösningar som behöver göras runt stationerna för att få till bra bytesmöjligheter i kollektivtrafiken.

Projektet arbetar också med finansieringen, bland annat tilldelades linbanan under 2017 medel från EU och Sverigeförhandlingen (Sverigeförhandlingen är storstadskommunernas samtal med Staten om pengar för att investera i infrastruktur och bostäder). Projektet ska söka ytterligare finansiering genom stadsmiljöavtal och ytterligare EU-bidrag.

Karta

Status och handlingar

  1. Genomförandestudie

    • Under 2018 och 2019 pågår arbetet med en genomförandestudie.
    En genomförandestudie görs för att definiera innehåll, kostnader och förutsättningar innan byggstart.

Diarienummer

Diarienummer TK
TN0918/13

Handläggare