Plan- och byggprojekt

Tolered - Bostäder vid Klövervallsgatan

SDN Lundby. Stadsdel Tolered.

Syftet med planen är att möjliggöra för bostäder med lokaler i bottenvåningar inom fastigheten Tolered 185:1

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2020-02-11, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5492.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0583/12
Planens formella namn
Bostäder vid Klövervallsgatan inom stadsdelen Tolered

Handläggare

Markägare

Privat