Plan- och byggprojekt

Gamlestaden - Bostäder vid Gamlestadsvägen

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Gamlestaden.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ett till två flerbostadshus. Planen innebär en förtätning av befintligt bostadsområde.

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Samråds- och informationsmöte
Välkommen på samråds- och informationsmöte onsdagen den 21 augusti kl. 17.30 på stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20 i informationssalen på plan 1 (en trappa ned)

Synpunkter kan lämnas senast 2019-09-10

Förslaget visas på:
- Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20
- Världslitteraturhuset Gamlestads Torg 11

Lämna synpunkter

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0555/14
Diarienummer FK
FN7007/17
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Gamlestadsvägen samt ändring av detaljplan II-7820 kvarteret 20 öringen, inom stadsdelen Gamlestaden

Handläggare

Markägare

Bostads AB Poseidon och Göteborgs stad.