Plan- och byggprojekt

Knarrholmen - Fritidsbostäder och småbåtshamnar

SDN Västra Göteborg. Stadsdel Styrsö.

Detaljplaneförslaget medger uppförande av 9 stycken kompletterande fritidsbostäder på ön. Vidare medger förslaget att det i Tältstaden möjliggörs för ersättning genom flytt av fritidsstugor (bostäder) till högre belägna områden i händelse av stigande vatten. En utökning sker också av den befintliga småbåtshamnen på öns sydöstra sida, vid Tältstaden, och syftar till att möjliggöra för fler att kunna lägga till med sin båt och angöra ön för att ta del av friluftslivet. För att även fortsättningsvis upprätthålla nödvändiga logistiska funktioner prövas att göra befintlig brygga/hamn i nordväst planenlig.

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Samrådsmöte
Välkommen på samråds- och informationsmöte tisdagen den 25 juni klockan 17-18.30 på stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20, plan 1 (en trappa ned).

Synpunkter kan lämnas senast 2019-08-28

Förslaget visas på:
- Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20

Lämna synpunkter

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - samråd

    Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0435/16
Diarienummer FK
FN4894/17
Planens formella namn
Detaljplan för fritidsbostäder och småbåtshamnar på Knarrholmen inom stadsdelen Styrsö.

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Privat