Plan- och byggprojekt

Johanneberg - Ändring av detaljplan för studentbostäder vid Richertsgatan

SDN Centrum. Stadsdel Johanneberg.

Syftet med planändringen är att ändra planbestämmelserna gällande bruttoarea och byggnadshöjd. Den föreslagna påbyggnaden har en variation mellan 2-4 våningar vilket möjliggör drygt 100 nya studentbostäder.

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - granskning

    Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1207/15
Planens formella namn
Ändring av del av detaljplan II-3123 för Rotary studenthem (Richertsgatan) inom stadsdelen Johanneberg

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad