Plan- och byggprojekt

Krokslätt - Ebbe Liberathsgatan, gång- och cykelbanor och gatumiljö

Trafikkontoret kommer att bygga om gator, gång och cykelbanor längsmed Ebbe Lieberathsgatan, Mölndalsvägen samt Nordgårdsgatan. Detta är för att anpassa gatumiljön till de exploateringar som är gjorda i området. Ombyggnaden av gatorna kommer att ske i etapper med start av Nordgårdsgatan under våren 2020.
Arbetet gång- och cykelbana ut med Mölndalsvägen är i genomförandestudie. Hela arbetet beräknas vara klart våren 2023.
[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.999597699300597,57.68157374748042]},"properties":{"id":"TN5134/18","name":"Krokslätt - Ebbe Liberathsgatan, gång- och cykelbanor och gatumiljö","address":"","preamble":"","header":"Krokslätt - Ebbe Liberathsgatan, gång- och cykelbanor och gatumiljö","body":". ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=TN5134/18","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer TK TN 5134/18

Kontaktuppgifter

Malin Remler

Trafikkontoret
 • Telefon 031-365 00 00
 • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.