Plan- och byggprojekt

Västra Frölunda - Blandad stadsbebyggelse vid Frölunda Torg

Bild 1: 2035: Frölunda torg från sydväst. Orange: Skandia, mörkblått: Poseidon.
Bild 2: 2021: Vybild Frölunda torg från sydväst.

Syftet med planen är att utveckla området kring Frölunda torg och Marconigatan som ”kraftsamlingsområde” bland annat genom att förtäta och komplettera med fler bostäder och verksamheter, samla handel och service och nyttja läget med tät bebyggelse som präglas av mer stadsmässighet.

Länk till dialogverktyg klicka på knappen modell för att få modellen med förslaget att tändas.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.913660930711622,57.651375056004156]},"properties":{"id":"BN0305/14","name":"Västra Frölunda - Blandad stadsbebyggelse vid Frölunda Torg","address":"","preamble":"","header":"Västra Frölunda - Blandad stadsbebyggelse vid Frölunda Torg","body":"Plan utökat förfarande - samråd. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0305/14","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0305/14
 • Planens formella namn Detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Frölunda torg, inom stadsdelen Järnbrott.

Kontaktuppgifter

Viveca Risberg

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 16 45
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Anders Dahlgren

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 18 90
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Sanna Gavel

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 11 68
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.