Plan- och byggprojekt

Backa - Bostäder med särskild service vid Åketorpsgatan

SDN Norra Hisingen. Stadsdel Backa.

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för BmSS (Bostäder med särskild service) med åtta lägenheter och tillhörande angöring, återvinningshus/förråd, gårdsmiljö och parkeringsplatser. Ambitionen är att gångförbindelsen som idag löper från Åketorpsgatan till Plockerotegatan bevaras.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1175/15
Diarienummer FK
FN5955/18
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder med särskild service vid Åketorpsgatan, inom stadsdelen Backa.

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad