Plan- och byggprojekt

Västra Nordstan - Påbyggnad med bostäder vid Smedjegatan

SDN Centrum. Stadsdel Nordstaden.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad för bostäder och att reglera ett bevarande av befintlig byggnad. Detaljplanens syfte är även att möjliggöra för centrumändamål samt bostäder.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0528/13
Diarienummer FK
FN5037/18
Planens formella namn
Detaljplan för påbyggnad med bostäder vid Smedjegatan inom stadsdelen Nordstaden

Handläggare

Markägare

Privat