Plan- och byggprojekt

Kärra - Ändring av detaljplan vid Mysternavägen

Syftet med planändringen är att upphäva de fastighetsbestämmelser som ges av två fastighetsplaner i området.

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.988593635274901,57.813193785674954]},"properties":{"id":"BN0447/22","name":"Kärra - Ändring av detaljplan vid Mysternavägen","address":"","preamble":"","header":"Kärra - Ändring av detaljplan vid Mysternavägen","body":"Plan standardförfarande - inför antagande. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0447/22","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0447/22
 • Planens formella namn Ändring av del av detaljplan för småhus i Mysterna norr om Mysternavägen inom stadsdelen Kärra

Kontaktuppgifter

Robert Garpetun

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 25
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Ellen Jansson

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 18 79
 • E-post ellen.jansson@sbk.goteborg.se

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - efter antagande

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.