Plan- och byggprojekt

Järnbrott - Bostäder vid Rundradiogatan

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Järnbrott.

Syftet med förslaget är att skapa sju villatomter för försäljning till kommunens tomtkö, reglera sex befintliga bostadsfastigheters tomtindelningar samt i plan skydda den bevarandevärda exteriören hos en äldre villa. Förslaget innebär att en mindre del av Lilla Järnbrottsskogen samt västra delen av Rundradioparken bebyggs.

Vad händer just nu?

Planen har vunnit laga kraft.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
7 stycken
Övrigt
stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0434/07
Diarienummer FK
FN0357/07
Planens formella namn
Detaljplan för Rundradiogatans förlängning inom stadsdelen Järnbrott

Handläggare

Markägare

Fastigheterna Järnbrott 60:1 och Järnbrott 5:1 är privatägda. Resterande mark inom planområdet ägs av Göteborgs Stad.