Plan- och byggprojekt

Lorensberg - Ny entré för biograf Göta

SDN Centrum. Stadsdel Lorensberg.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för en permanent tillbyggnad av byggnaden vid Götaplatsen 9. En "foajéveranda" ska utgöra en ny entré till biografen Göta.
Fotomontage: Semrén+Månsson

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2017-12-21, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5272.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0337/12
Diarienummer FK
FN0678/14
Planens formella namn
Detaljplan för entrébyggnad Kv Torpa inom stadsdelen Lorensberg

Handläggare

Markägare

Göteborgs kommun, övergår sedan till privat kvartersmark.