Plan- och byggprojekt

Brunnsbo - Ändring av detaljplan vid Poesigatan och Klassikergatan

SDN Norra Hisingen. Stadsdel Backa.

Ärendet gäller fem befintliga flerbostadshus som inte följer gällande detaljplan. Husen är 9 våningar och har varit så sedan de byggdes, detaljplanen medger dock endast 8 våningar. Fastighetsägaren har för avsikt att bygga något större balkonger och tilläggsisolera byggnaderna, vilket inte är möjligt på grund av planstridigheten. Gällande detaljplan överensstämmer inte med verkligheten och behöver därför ändras.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 24 september 2020.

Besvärshänvisning
Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen men skickas/lämnas till stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 403 17 Göteborg. E-post: sbk@sbk.goteborg.se

Överklagandet skall ske skriftligt. Det skall ha kommit in till kommunen senast inom tre veckor från den dag då justeringen av protokollet med beslutet meddelats på kommunens digitala anslagstavla. Rätt att överklaga beslutet har den som senast under granskningstiden yttrat sig och som dessutom är berörd av beslutet. Har överklagandet inkommit i rätt tid överlämnas handlingarna i ärendet till Mark- och miljödomstolen. Tala om vilket beslut som överklagas, varför ni anser det felaktigt och hur ni vill ha det ändrat. Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - inför antagande

    Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0242/20
Planens formella namn
Ändring av del av detaljplan för område vid Brunnsbo (vid Poesigatan och Klassikergatan) inom stadsdelen Backa.

Handläggare

Markägare

Privat