Plan- och byggprojekt

Backa - Skola och bostäder vid Gåsagången/norra Litteraturgatan

SDN Norra Hisingen. Stadsdel Backa.

Detaljplanen ska pröva möjligheten till förtätning genom nybyggnation av bostäder i området Gåsagången och i norra delen av Litteraturgatan med flerbostadshus samt eventuellt radhus. För att möjliggöra en varierad stadsmiljö föreslås centrum- och skoländamål på vissa platser längs norra Litteraturgatan och Skälltorpsvägen. På Litteraturgatans västra sida prövas möjligheten för nybyggnation av skola, förskola och idrottshall. Detaljplanen ska också ge förutsättningar för ombyggnad av Litteraturgatan med separat kollektivtrafikkörfält, nya gång- och cykelbanor, cirkulationsplats och förbättrade hållplatser motsvarande tidigare etapper längs Litteraturgatan.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - samråd

    Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0111/17
Diarienummer FK
FN2807/17
Planens formella namn
Detaljplan för skola och bostäder vid Gåsagången/norra Litteraturgatan inom stadsdelen Backa

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad och Familjebostäder i Göteborg AB