Plan- och byggprojekt

Lunden - Markanvisning för bostäder vid Ulfsparregatan

SDN Örgryte-Härlanda, Stadsdel Lunden

Området är beläget i stadsdelen Lunden ca 2 km från centrala Göteborg, precis öster om Ulfsparregatan. Den yta som avses tas i anspråk är en del av ett idag bostadsnära grönområde, planlagt för park- och gaturmark. Grönområdets funktion ska upprätthållas även om det byggs bostäder i området varför tillgängligheten till området måste vara fortsatt god. Det allmänna gångstråk som förbinder Ulfsparregatan med Lilla Kärralundsgatan ska t ex finnas kvar. Likaså ska området uppe på berget med lekplats och utsiktspunkt bevaras.

I programarbetet har två förslag på möjlig bebyggelseutveckling presenterats. Dels punkthus som terränganpassas och klättrar upp på berget . I detta förslag möjliggörs fortsatt en tydlig kontakt mellan Ulfsparregatan och grönområdet. Dels lammellhus med långsidorna utmed Ulfsparregatan. Denna struktur knyter an till 40-talsbebyggelsen på andra sidan gatan och ger en annan upplevelse av gaturummet.

Parkering, oavsett förslag, löses på fastigheten i källare eller entréplan. Då området är bullerstört kommer det troligen att krävas bostäder med tyst sida.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad och markanvisning är lämnad till Tornstaden AB och Wallenstam Bostads AB.

Status och handlingar

 1. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder
  C:a 100 bostäder
  Typ av bostäder
  Flerbostadshus som lameller eller punkthus om 5-8 våningar.
  Upplåtelseform
  Hyresrätt, Bostadsrätt
  Övrig information
  50 lägenheter med bostadsrätt och 50 lägenheter med hyresrätt.

Diarienummer

 • Diarienummer
  FN0286/11
  Beslut
  2013-10-28
  Markanvisning lämnad till
  Tornstaden AB
  Wallenstam Bostads AB

Öppen för ansökan

Stängt för intresseanmälan

Ytterligare upplysningar lämnas av

Sofie Bårdèn

Fastighetskontoret