Plan- och byggprojekt

Krokslätt - Bostäder och verksamheter söder om Fredriksdalsgatan

Detaljplanen medger ca 370 nya lägenheter och ca 33 000 kvm ytor för centrumändamål (kontor/hotell/handel) varav 9 300 kvm är befintliga kontors- och handelsytor. Centrumverksamhet medges i bottenplan på samtliga kvarter med krav på etablering av handel/kontor i vissa strategiska hörnlägen. Två befintliga byggnader vid Mölndalsvägen bibehålls när området utvecklas.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2017-01-24. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5375.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.99949710771337,57.6827589639039]},"properties":{"id":"BN0720/09","name":"Krokslätt - Bostäder och verksamheter söder om Fredriksdalsgatan","address":"","preamble":"","header":"Krokslätt - Bostäder och verksamheter söder om Fredriksdalsgatan","body":"Plan - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0720/09","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0720/09
 • Diarienummer FK FN2651/15
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder och verksamheter söder om Fredriksdalsgatan, samt ändring av detaljplan för Verksamheter vid Mölndalsvägen inom stadsdelen Krokslätt.

Kontaktuppgifter

Anna Björnered

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 11 69
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Privat

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.