Plan- och byggprojekt

Renovering av Göteborgs kanalmurar

Med åldern och med ökad belastning från trafiken är stora delar av Göteborgs kanalmurar i dåligt skick och behöver renoveras.


I störst behov av renovering är just nu kanalmurarna längs med Fattighusån, förbi Drottningtorget och Brunnsparken, och södra sidan av Stora Hamnkanalen.Murarna är gamla och slitna


Murarna är över lag gamla och slitna. En del har röta på rustbädd (trävirket i grundkonstruktionen) och på pålar, andra har satt sig.Regelbundna kontroller


Trafikkontoret gör regelbundna kontroller så att inte konstruktionen rört på sig för mycket och ser regelbundet över muren efter skador. Där murarna är i sämst skick görs tillfälliga åtgärder för att stabilisera murarna.Ett omfattande arbete


Att renovera kanalmurarna är ett omfattande arbete som kommer få påverkan på trafiken, inte minst på Drottningtorget och Brunnsparken. Det kommer att bli viktigt att göra arbetena så snabbt och effektivt som möjligt.Påverkar trafiken


Det är svårt att lösa kollektivtrafiken under byggnationen innan en ny spårväg mellan Skånegatan och Södra Vägen har byggts. Därför måste en alternativ spårsträckning på Engelbrektsgatan vara klar innan renoveringarna kan påbörjas.Vad händer just nu?


Just nu pågår ett arbete som ska identifiera renoveringsbehovet mer utförligt på sträckan mellan Mölndalsån i Gårda, förbi Drottningtorget, och fram till Göta Älv med planerad byggstart 2023. I det arbetet ingår även att se över renoveringsbehovet på befintliga broar utmed sträckan.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.970007366945941,57.70727677964748]},"properties":{"id":"TN3436/19","name":"Renovering av Göteborgs kanalmurar ","address":"","preamble":"","header":"Renovering av Göteborgs kanalmurar ","body":"Startskede - trafikprojekt. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=TN3436/19","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer TK TN3436/19

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Startskede - trafikprojekt

  2. Pågående trafikarbete

  3. Trafikarbete färdigställt

  4. Startskede

  5. Information