Plan- och byggprojekt

Ny knutpunkt vid Svingeln

Enklare och säkrare för alla som åker kollektivtSvingeln har blivit en mer samlad och attraktiv knutpunkt för kollektivtrafikresenärer. Tidigare var hållplatserna vid Svingeln utspridda, vilket gjorde byten krångliga, tidskrävande och osäkra. Nu ligger buss- och spårvagnshållplatser närmare varandra och det finns plats för fler bussar och busslinjer.

Det har också byggts nya gång- och cykelbanor och en ny rondell på Redbergsvägen för att öka framkomligheten för trafiken.

Tidplan


Bygget av den nya knutpunkten startade i september 2017 och avslutas i januari 2019.

Vad händer just nu?

190201: Svingeln klar


Svingeln har blivit en mer samlad och attraktiv knutpunkt för kollektivtrafikresenärer. Byggnationen har pågått sedan hösten 2017 och nu är allt klart, tidigare än beräknat.Svingeln, precis som Åkareplatsen Resecentrum, spelar en nyckelroll för att minska trycket från kollektivtrafiken på Drottningtorget och i Brunnsparken nu när arbeten med Hisingsbron, Västlänken, E45:an och de nya kvarteren runt centralen pågår.180827: Start etapp 2 – ny rondell på Redbergsvägen


För att förbättra framkomligheten i området runt Svingeln bygger vi en ny rondell på Redbergsvägen. Förberedande arbeten i form av flytt av trängselportaler är redan gjorda och den 27 augusti börjar vi byggnationen av själva rondellen. Arbetet planeras pågå till vintern 2018/2019.


I samband med byggnationen begränsas framkomligheten i området. Vägarna är dock öppna som vanligt och alla trafikslag inklusive gående och cyklister kommer kunna ta sig fram förbi byggarbetsplatsen. Ta det försiktigt i trafiken och följ anvisningar på plats.180625: Spårvagnshållplatserna flyttar


Med start den 25 juni flyttar vi spårvagnshållplatserna vid Svingeln till sitt nya permanenta läge. Arbetet pågår till den 29 juli. Den 30 juli planeras de nya spårvagnshållplatserna tas i bruk.


Under flytten kommer spårvagnstrafiken på Stampgatan vara avstängd och hållplats Svingeln och Ullevi Norra dras in. Det kommer finnas information om alternativa resvägar på hållplatserna och på www.vasttrafik.se180524: begränsad famkomlighet sista veckan i maj
180308: Cykelbanan mellan Kruthusgatan
och Svingeln stängs 26 mars–23 april
180207: Ny rondell vid Redbergsvägen


Text visas om bilden är trasigArbetena vid Svingeln omfattar även en ny rondell på Redbergsvägen För att förbättra framkomligheten i området runt Svingeln bygger vi en ny rondell på Redbergsvägen. Arbetet börjar i mitten av februari då vi flyttar trängselportalerna på Redbergsvägen.


Flytt av trängselportal stänger körfält


I samband med flytten av trängselportalerna stängs ett körfält i riktning mot Redbergsplatsen. Även vänstersvängen för trafik från E6 Malmö mot Svingeln stängs. Båda avstängningarna blir en del av den permanena lösningen och den nya rondellen. Under byggtid kommer framkomligheten att vara begränsad i området.180123: Vi fäller tre träd


Tre lindar på parkeringen mellan Friggagatan och Stampgatan skadar ledningar i marken. Därför tar vi i slutet av januari ner dessa träd. De nedtagna träden kommer att ersättas med nya i samband med att Svingeln färdigställs.


Här kan du läsa mer om stadens träd


Här kan du läsa frågor och svar om stadens träd171210: I december öppnade den nya busshållplatsen


Den 10 december öppnade den nya busshållplatsen vid Svingeln med plats för fler bussar. I samband med Västtrafiks tidtabellskifte den 10 december började Alingsåssnabben trafikera Svingeln. Linje 514 utgick. Läs mer på www.vasttrafik.se

171106: Ny sträckning för cyklar och fordon


Omläggningen av cykelbanorna är tillfällig. Omläggningen för fordonstrafiken blir permanent. Ändringarna kommer att genomföras i mitten av november.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.990487516588153,57.71260444749657]},"properties":{"id":"TN1394/16","name":"Ny knutpunkt vid Svingeln","address":"","preamble":"","header":"Ny knutpunkt vid Svingeln","body":"Trafikarbete färdigställt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=TN1394/16","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer TK TN1394/16

Kontaktuppgifter

Magnus Stenberg

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
  • Telefon 031-368 12 14
  • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Trafikutredning

    Trafikutredning - trafikkontoret utreder olika förutsättningar för trafiklösningar innan väg- eller detaljplan har startat.

  2. Startskede - trafikprojekt

  3. Pågående trafikarbete

  4. Trafikarbete färdigställt

  5. Informationsmateriel - Trafiknytt