Plan- och byggprojekt

Lorensberg - Bostäder och verksamheter vid Lorensbergsparken

Bild 1: Vybild från sydost mot planområdet. Källa stadsbyggnadskontoret.

Bild 2: Parkeringsgaraget som ska ge plats åt nya bostäder och verksamheter ligger intill den grönskande Lorensbergsparken. Källa stadsbyggnadskontoret.

Bild 3: Den anrika cirkusen fanns på platsen fram till 1969. Källa Göteborgs stadsmuseum.Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av nya bostäder i ett centralt läge, stärka de omgivande gatorna Södra Vägen och Berzeliigatan med nya funktioner i bottenvåningar, säkerställa trygga och tillgängliga stråk förbi och igenom kvarteret samt ersätta befintlig parkering i en ny anläggning.


Planområdet ligger ett stenkast från Götaplatsen, Kungsportsavenyn, Heden och intill Lorensbergsparken. Kvarteret och omgivningen har långa historiska anor och stora kulturmiljövärden. Vidare är syfte med planen att säkerställa befintliga och framtida stadsbyggnadskvaliteter, kulturhistoriska och arkitektoniska värden.

Vad händer just nu?

Detaljplanearbetet är under uppstart.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.980781179727353,57.69850650193887]},"properties":{"id":"BN1424/15","name":"Lorensberg - Bostäder och verksamheter vid Lorensbergsparken","address":"","preamble":"","header":"Lorensberg - Bostäder och verksamheter vid Lorensbergsparken","body":"Plan utökat förfarande - startskede. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN1424/15","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN1424/15
 • Diarienummer FK FN3440/15
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Lorensbergsparken inom stadsdelen Lorensberg.

Kontaktuppgifter

Sandra Trzil

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 15 51
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Christian Jönsson

Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 11 27
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Hanna Järpedal

Trafikkontoret
 • Telefon 031-368 26 34
 • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.