Plan- och byggprojekt

Gullbergsvass - Centrumutveckling vid Kilsgatan

Projektet syftar till att pröva möjligheten för ny bebyggelse, med cirka 10–12 våningar, innehållande kontors- och/eller hotellverksamhet. Att pröva möjligheten för inslag av studentbostäder studeras i planarbetet. Dessutom ska möjligheten att bevara den befintliga äldre byggnaden inom Gullbergsvass 5:23 ses över.

Vad händer just nu?

Arbete pågår med att ta fram utredningar och sammanställa samrådshandlingar.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.973709518897873,57.71416439927173]},"properties":{"id":"BN0994/21","name":"Gullbergsvass - Centrumutveckling vid Kilsgatan","address":"","preamble":"","header":"Gullbergsvass - Centrumutveckling vid Kilsgatan","body":"Plan standardförfarande - startskede. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0994/21","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0994/21
 • Diarienummer FK FN0917/22
 • Planens formella namn Detaljplan för centrumutveckling vid Kilsgatan (Gullbergsvass 5:23 m fl) inom stadsdelen Gullbergsvass

Kontaktuppgifter

Robin Sjöström

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 17 51
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Elisabeth Skogelind

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 17 66
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Fredrik Olausson

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 11 37
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - efter antagande

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.