Plan- och byggprojekt

Haga - Program för Skanstorget

Skanstorget med omgivning
Flygfoto: Stadsbyggnadskontoret

Syftet med programmarbetet är att utreda möjligheten att fräscha upp torget genom att se över möjligheten att förändra markanvändningen samt säkerställa tillgänglighet och allmänna gång- och cykelstråk inom området.

Vad händer just nu?

Programarbetet har avbrutits

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.957825790361895,57.69573543671946]},"properties":{"id":"BN0912/04","name":"Haga - Program för Skanstorget","address":"","preamble":"","header":"Haga - Program för Skanstorget","body":"Program - avbrutet. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0912/04","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

  • Övrigt 30-40 lägenheter och ca 3 000 kvm lokaler planeras i projektet.

Diarienummer

  • Diarienummer SBK BN0912/04
  • Planens formella namn Program för Skanstorget inom stadsdelen Haga

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Startskede

  2. Program - samråd

    I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

  3. Program - avbrutet