Plan- och byggprojekt

Kvillebäcken - Ändring av detaljplan vid Gustaf Dalénsgatan

Syftet med detaljplanen är att göra en ändring i nuvarande stadsplan och detaljplan för att möjliggöra en högre bebyggelse. Detta för att skapa möjligheten att utöka befintlig bebyggelses kapacitet genom en påbyggnad. Lämplig höjd studeras i planarbetet.

Vad händer just nu?

Planen har fått laga kraft (2022-07-21). Detta innebär att planen är gällande.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.944853851789615,57.72402289298614]},"properties":{"id":"BN0704/20","name":"Kvillebäcken - Ändring av detaljplan vid Gustaf Dalénsgatan","address":"","preamble":"","header":"Kvillebäcken - Ändring av detaljplan vid Gustaf Dalénsgatan","body":"Plan standardförfarande - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0704/20","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0704/20
 • Planens formella namn Ändring av stadsplan 2943 och detaljplan 5275 vid Gustaf Dalénsgatan inom stadsdelen Kvillebäcken

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - efter antagande

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.