Plan- och byggprojekt

Kallebäck - Program för Kallebäck

Syfte med programmet är utreda hur Kallebäck kan utvecklas på lång sikt med bostäder och verksamheter samt förbättra kopplingar till den övriga staden.

Vad händer just nu?

Programmet kommer att behandlas vid byggnadsnämndens möte den 18 juni 2019 och stadsbyggnadskontoret kommer då föreslå nämnden att avbryta arbetet med programmet.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.0107451875422,57.682947066005525]},"properties":{"id":"BN0667/15","name":"Kallebäck - Program för Kallebäck","address":"","preamble":"","header":"Kallebäck - Program för Kallebäck","body":"Program - avslutat. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0667/15","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0667/15
 • Diarienummer FK FN1181/15

Kontaktuppgifter

Elin Johansson

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 90
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Joel Blomgren

Utvecklingsledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 12 12
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Anna Olsson

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 15 87
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Markägare

Kommunal och privat mark

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Inför program

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - inför godkännande

 4. Program - godkänt

 5. Program - avslutat