Plan- och byggprojekt

Program för Nya Hovås 2

Syftet med programmet för Nya Hovås 2 är att möjliggöra för en utveckling av området norr om Brottkärrsmotet på huvudsakligen östra sidan av väg 158 i enlighet med stadens styrande dokument och inriktningar. Totalt 1500–2000 nya bostäder skulle kunna tillkomma på ömse sidor om väg 158 (Säröleden) enligt översiktsplan för Göteborg. Det är dock inte studerat om hela denna utbyggnad kommer kunna ske inom programmets tidshorisont. Programmets tidshorisont föreslås vara 2040.
[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.954369385250756,57.60388843083282]},"properties":{"id":"BN0626/21","name":"Program för Nya Hovås 2","address":"","preamble":"","header":"Program för Nya Hovås 2","body":"Inför program. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0626/21","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0626/21
 • Planens formella namn Program för Nya Hovås 2

Kontaktuppgifter

Maria Lissvall

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 30
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Matti Örjefelt

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 15 65
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Joel Blomgren

Utvecklingsledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 12 12
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Privat och kommunal

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Inför program

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - inför godkännande

 4. Program - godkänt

 5. Program - avslutat