Plan- och byggprojekt

Sandarna - gruppbostad vid Lantvärnsgatan

Här planeras en ny gruppbostad.
Foto: Sirpa Ruuskanen Johansson

Ett förslag har tagits fram för att bygga en gruppbostad med cirka nio lägenheter i Sandarna. För att passa in i omgivningen är den nya byggnaden tänkt att utformas med den närmaste bostadsbebyggelsen som inspirationskälla. Befintlig byggnad innehållande en konstnärsateljé planeras ligga kvar inom planområdet.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 21 juni 2011 att avbryta arbetet med detaljplanen.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.908063787963307,57.68571555556794]},"properties":{"id":"BN0545/02","name":"Sandarna - gruppbostad vid Lantvärnsgatan","address":"","preamble":"","header":"Sandarna - gruppbostad vid Lantvärnsgatan","body":"Plan - avbrutet. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0545/02","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0545/02
 • Diarienummer FK FN0411/07
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder m.m. vid Lantvärnsgatan.

Markägare

Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 3. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 4. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 5. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan - avbrutet

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.