Plan- och byggprojekt

Slottsskogen - parkens framtida utveckling och förändring

Foto: Martin Österlin

Programmet är ett led i att säkerställa Slottsskogens värdefulla park- och grönområde. Programmet innehåller bl.a. förslag till alternativa lägen för ett Naturum samt förslag till nya koloniområden.

Vad händer just nu?

Programarbetet är avslutat. Programmet kan utmynna i att detaljplan skall upprättas, det kan bli en eller flera. Nästa tillfälle att påverka är när eventuell detaljplan är ute på samråd.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.940216044710828,57.68690208304369]},"properties":{"id":"BN0432/08","name":"Slottsskogen - parkens framtida utveckling och förändring","address":"","preamble":"","header":"Slottsskogen - parkens framtida utveckling och förändring","body":"Program - avslutat. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0432/08","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0432/08
 • Planens formella namn Program för Slottsskogen

Kontaktuppgifter

Malin Häggdahl

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 15 12
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Fastighetskontorets arkiv

Fastighetskontoret
 • Telefon 031-3681144
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - godkänt

 4. Program - avslutat