Plan- och byggprojekt

Centrala Göteborg - ny älv- och bangårdsförbindelse

Strategisk stadsutveckling.
Foto: Stadsbyggnadskontoret

En ny älvförbindelse och en ny bangårdsförbindelse är två av de viktigaste projekten för stadsutvecklingen av centrala Göteborg. Målsättningen för en ny älvförbindelse är att bidra till att staden utvecklas på båda sidor om Göta älv genom att knyta samman stadsdelarna på norra och södra älvstranden. Den nya bangårdsförbindelsens viktigaste funktion är att frigöra Drottningtorget – Nils Ericsonsplatsen från genomgående biltrafik och därigenom bereda plats för en utökad kollektivtrafik samt ökat utrymme för gående och cyklande.

Vad händer just nu?

Programmet är godkänt

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.966880902190615,57.71431543833458]},"properties":{"id":"BN0350/08","name":"Centrala Göteborg - ny älv- och bangårdsförbindelse","address":"","preamble":"","header":"Centrala Göteborg - ny älv- och bangårdsförbindelse","body":"Program - avslutat. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0350/08","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer SBK BN0350/08
  • Planens formella namn Program för detaljplaner, ny bangårds- och älvförbindelse.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Startskede

  2. Program - samråd

    I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

  3. Program - godkänt

  4. Program - avslutat