Plan- och byggprojekt

Önnered - Skola och bostäder vid Önneredsvägen

Detaljplanens syfte är att öka bostadsbeståndet, ersätta befintligt äldreboende, Åkerhus, med ett nytt samt att ersätta Önneredsskolan med nya och mer ändamålsenliga utbildningslokaler.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.880475078185528,57.64326697871437]},"properties":{"id":"BN0645/15","name":"Önnered - Skola och bostäder vid Önneredsvägen","address":"","preamble":"","header":"Önnered - Skola och bostäder vid Önneredsvägen","body":"Plan utökat förfarande - samråd. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0645/15","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0645/15
 • Diarienummer FK FN6346/18
 • Planens formella namn Detaljplan för skola och bostäder m.m. vid Önneredsvägen inom stadsdelen Önnered

Kontaktuppgifter

Anna Uhrbom

Plankonsult
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 41
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Agneta Runevad

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 15 80
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Ida Lundskog

Exploateringsingenjör
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 12 92
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.