Plan- och byggprojekt

Översiktsplan - Tillägg för översvämningsrisker

Det tematiska tillägget ger vägledning om hur översiktsplanens intentioner om en hållbar och robust stad ska uppnås med avseende på översvämningsrisker.

Vad händer just nu?

Det tematiska tillägget antogs av kommunfullmäktige den 25 april 2019.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0593/14
 • Planens formella namn Förslag till översiktsplan för Göteborg – tillägg för översvämningsrisker

Kontaktuppgifter

Lisa Ekström

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 15 17
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Översiktsplan - startskede

  Uppdraget att påbörja ett nytt översiktligt planarbete lämnas formellt av byggnadsnämnden. Fördjupningar och tematiska tillägg är alla delar av den kommuntäckande Översiktsplan för Göteborg

 2. Översiktsplan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. När förslaget är klart godkänns det av byggnadsnämnden och ett samråd genomförs då man kan lämna synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse.

 3. Översiktsplan - utställning

  Planförslaget justeras efter samrådet. När det slutliga planförslaget är klart och godkänt av byggnadsnämnden visas det under minst åtta veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningstiden.

 4. Översiktsplan - inför antagande