Plan- och byggprojekt

Gråberget - Bostäder m.m. vid övre delen av Ärlegatan

Vy norrut från Ärlegatans nedre del.
Gjord av Abako arkitektkontor

Syftet med planen är att möjliggöra cirka 25 - 30 bostäder längs övre delen av Ärlegatan. Byggnaderna kan uppföras i fem våningar med inredd vind. Intentionen är att området ska utvecklas och bebyggas av en byggemenskap som i det framtida arbetet kommer att agera byggherre och ha stort inflytande över sin egen boendemiljö. En återvinningsstation iordningsställs i korsningen Ärlegatan/Stortoppsgatan.


Tidigare ingick nedre delen av Ärlegatan i denna detaljplan. Den delen har byggnadsnämnden återremitterat till stadsbyggnadskontoret för omarbetning.

Vad händer just nu?

2020-10-07
Våra arbeten går framåt och nu pågår ledningsarbeten för dricksvatten och el. Vi kommer i arbetsområdet att bredda gångbana och längs den avstängda delen kommer vi utföra sprängningar. Våra arbetstider i området är mellan 7:00-16.00.

Oktober - december: Arbetet nedåt Ärlegatan med breddning av gångbana och ledningsarbete påbörjas i mitten av oktober. När arbetet startar påverkar det framkomlighet för motorfordon som inte kan köra genom vårt arbetsområde, skyltar för omledning finns. Fotgängare och cyklister kommer komma fram och leds tillfälligt om. Följ orange hänvisningsskyltning.

2020-06-26
Under vecka 26 pågår provtagning av marken inför kommande arbete med sanering som sker senare i sommar. För att skapa åtkomst till mark till exploatören kommer några träd, buskar och sly tas bort vid parkeringen Stortoppsgatan/Ärlegatan. Parkeringsplatser finns på hänvisad yta för tillfällig parkering vid fotbollsplanen.

När arbeten pågår kommer framkomligheten till viss del att påverkas, fotgängare och cyklister följer orange skylthänvisning.

2020-02-21
Trafikkontoret kommer att bygga om gator, gång- och cykelbanor längs med hela Ärlegatan.
Planen är att vi kommer starta upp nu i mars 2020 med att bygga en tillfällig parkering med 20- 25 tillfälliga boendeparkeringar och parkeringsplatser vid fotbollsplanen på övre Ärlegatan. I samband med byggnation av bostäder på nedre och övre Ärlegatan kommer stor del av tillgängliga parkeringar på Ärlegatan att tas i anspråk för att etablera byggarbetsplatser.
Planen vann laga kraft 2017-05-31. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5333.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.921083715773094,57.68849882613751]},"properties":{"id":"BN0378/12","name":"Gråberget - Bostäder m.m. vid övre delen av Ärlegatan ","address":"","preamble":"","header":"Gråberget - Bostäder m.m. vid övre delen av Ärlegatan ","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0378/12","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade bostadsrätter 41
 • Övrigt Byggemenskap 41 lägenheter, Brf Bygggemenskapen Ärlan.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0378/12
 • Diarienummer FK FN1715/17
 • Diarienummer TK TK6082/19
 • Planens formella namn Detaljplaner för bostäder m.m. vid övre delen av Ärlegatan

Kontaktuppgifter

Emma Holm

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 10 81
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Malin Remler

Trafikkontoret
 • Telefon 031-365 00 00
 • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.