Plan- och byggprojekt

Gamlestaden - Markanvisning för resecentrum och kontor

Kommunen har önskemål om ett maximalt nyttjande av byggrätten, cirka 16 000 m2 bruttoarea (ovan och under mark).

Serneke AB föreslås få markanvisningen för resecentrum och kontor inom kvarter D, området markerat på bilaga. Byggrätten bedöms omfatta en byggrättsyta om cirka 16 000 m2 bruttoarea.

Eftersom det är av väsentlig betydelse för kommunen att säkra tillkomsten av resecentrum så är en av förutsättningarna, för tecknande av genomförandeavtal, att avtal tecknas mellan Serneke AB och Västtrafik AB. Avtalen ska bland annat omfatta villkoren för ett långsiktigt hyresavtal för resecentrum och villkoren för övertagande av de av Västtrafik AB framtagna handlingar för projektet i sin helhet.

Ytbehovet för resecentrum bedöms till 1000-2000 kvm bruttoarea och för kontoret ca 7500 kvm bruttoarea. Ytan bedöms kunna tillgodoses inom det utpekade området. En förutsättning för markanvisningen är att parkeringsbehovet löses med en garagelösning under allmän plats mark i anslutning till knutpunkten.

Läs mer i det bifogade beslutet om markanvisning från 2014-06-13.

Vad händer just nu?

Serneke AB får under två år en markanvisning inom kvarter D. Se tjänsteutlåtande till höger under Beslutade markanvisningar.

Diarienummer

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning

Upplysningar lämnas av

Maria Brandt

Projektledare
Exploateringsförvaltningen

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.