Plan- och byggprojekt

Tuve - Markanvisning för bostäder vid Nolehultsvägen i Tuve Centrum

Skiss av området Bild: Stadsbyggnadskontoret

Under 2007 och 2008 genomfördes ett programarbete för Tuve som framförallt syftade till att identifiera lämpliga platser för nya bostäder. Tuves befolkning har med tiden minskat och det finns behov av fler boende för att skapa ett större underlag för både offentlig och kommersiell service. Härutöver finns det allmänna behovet av nya bostäder i Göteborg.

Inriktningen i den planbeställning till byggnadsnämnden som fastighetskontoret gjort avviker något från programmet. Skillnaden mot programmet är att befintlig förskola norr om Tuve torg föreslås ersättas av en ny förskola på den östra sidan av Nolehultsvägen. Den befintliga förskolan behöver genomgå en omfattande renovering eller ersättas av en ny. Både SDF Tuve och lokalsekretariatet är positiva till att pröva en lokalisering av förskolan öster om Nolehultsvägen. Frågan är också avstämd med stadsbyggnadskontoret som tror att lokaliseringen bör vara möjlig. Genom att förskolan flyttas blir det möjligt att bygga en större volym bostäder norr om Tuve torg än vad som annars hade varit fallet.

Vad händer just nu?

Markanvisningen har fått beslut, handlingar i ärendet finns bifogade.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 360
 • Typ av bostäder Flerbostadshus
 • Upplåtelseform Hyresrätt, Bostadsrätt

Diarienummer

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning.

Upplysningar lämnas av

Lars Johansson

Utvecklingsledare
Exploateringsförvaltningen

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.