Plan- och byggprojekt

Högsbo - Markanvisning för bostäder vid Flatåsparken och Nymilsgatan

Illustration som visar områdenas läge Bild: Fastighetskontoret

I den gemensamma markanvisningen för områdena vid Flatåsparken preciserades inte vilket markområde som skulle bebyggas av respektive bolag. Under planarbetets gång har en uppdelning skett. Det södra delområdet, närmast Nymilsgatan, föreslås bebyggas av Robert Dicksons Stiftelse och den norra delen av Veidekke Bostad AB.

Enligt föreliggande planförslag kan de markområden som markanvisats till Robert Dicksons Stiftelse bebyggas med ca 170 nya lägenheter, varav 90 vid Flatåsparken och 80 vid Nymilsgatan. Lägenheterna skall upplåtas med hyresrätt. Kommunen skall ges möjlighet att hyra lägenheter för boende med särskild service och fastighetskontorets bostadsenhet skall ges möjlighet att hyra lägenheter till hushåll med särskilda behov. Marken föreslås upplåtas med tomträtt.
Den norra delen av markområdet vid Flatåsparken, föreslås bebyggas av Veidekke Bostad AB, området kan enligt planförslaget bebyggas med ca 140 lägenheter. Dessa skall upplåtas med bostadsrätt.

Vad händer just nu?

Förlängning av markanvisningen har lämnats till Veidekke Bostads AB och Robert Dicksons Stiftelse.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 480
 • Typ av bostäder Flerbostadshus
 • Upplåtelseform Hyresrätt, Bostadsrätt
 • Övrig information Markområdena vid Flatåsparken omfattas av ett detaljplaneförslag som varit ute på samråd. Även markområdet vid Nymilsgatan omfattas av ett planförslag som varit ute på samråd. Inför utställningsskedet skall de två planområdena slås samman till ett. Syftet med att koppla ihop de två detaljplanerna är att möjliggöra en gemensam parkeringslösning, innebärande att bostäderna i den södra delen av Flatåsparken får parkeringsplatser i garage under huset vid Nymilsgatan. Framtagandet av planförslaget vid Nymilsgatan har medfört en förskjutning av tidsplanen. Markanvisningarna vid Flatåsparken föreslås därför förlängas samt kopplas samman med markanvisningen vid Nymilsgatan.

Diarienummer

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning.

Upplysningar lämnas av

Lars Johansson

Utvecklingsledare
Exploateringsförvaltningen

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.