Plan- och byggprojekt

Krokslätt - Ebbe Liberathsgatan, gång- och cykelbanor och gatumiljö

Stadsdel Krokslätt.

Trafikkontoret kommer att bygga om gator, gång och cykelbanor längsmed Ebbe Lieberathsgatan, Mölndalsvägen samt Nordgårdsgatan. Detta är för att anpassa gatumiljön till de exploateringar som är gjorda i området. Ombyggnaden av gatorna kommer att ske i etapper med start av Nordgårdsgatan under våren 2020. Arbetet gång- och cykelbana ut med Mölndalsvägen är i genomförandestudie. Hela arbetet beräknas vara klart våren 2023.

Karta

Status och handlingar

Diarienummer

Diarienummer TK
TN5134/18

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området