Plan- och byggprojekt

Masthuggskajen - staden växer västerut

Stadsdel Masthugget.

Utvecklingen av Masthuggskajen har startat. De gamla kvarteren ska kompletteras med nya bostäder, restauranger, förskolor, arbetsplatser och hotell. Förbindelserna till Göteborgs innerstad, Majorna och Linné förbättras och vattnet kommer närmare med ett kajstråk vid älven.

En grön och hållbar stadsdel

Från att ha varit en stadsdel med stora parkeringsytor och gator för bilen ska Masthuggskajen bli en plats där människor kan mötas och trivas. På Masthamnsgatan och i stadsdelens nya parker görs plats för umgänge och aktivitet, inte minst för barn och unga.

Det ska vara lätt att leva hållbart på Masthuggskajen och därför satsas det bland annat på attraktiva gång- och cykelstråk, kollektivtrafik, cykelparkeringar samt bil- och cykelpool. Ambitionen är att skapa en tillåtande plats med kontraster mellan gammalt och nytt, storslaget och småskaligt, högt och lågt, globalt och lokalt, av affärer, gatuliv och kultur.

Detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att bidra till stadens rumsliga och sociala integration. Det blir en ny stadsdel med hög täthet vars karaktär och identitet bygger på tre stråk; stråket längs älven, stråket som förlänger Linnégatan ner till vattnet och stråket som förlänger Nya Alléns grönstråk vidare västerut. Högre byggnader är placerade i de inre östra delarna och sedan trappar bebyggelsen ner ut mot kajen och västerut längs Första Långgatan. Förslaget innebär cirka 1200 lägenheter samt tillkommande handel, kontor och verksamheter.

I sidmenyn på denna sida hittar du formella handlingar om Masthuggskajen.

Läs mer om Masthuggskajen på:

Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling

Byggaktörernas egna webbsida

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft den 1 mars 2019, det betyder att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5435.

Byggnation pågår

Hösten 2019 startade byggnationen på Masthuggskajen. Under 2020/21 byggs det två nya kontorshus, ett hotell och ett bostadshus i området.

I maj 2021 startade trafikkontoret förberedande arbeten. I denna första etapp läggs framförallt ledningar till de nya husen på Första Långgatan, Masthamnsgatan, Nordhemsgatan, Järnvågsgatan och Emigrantvägen. Etappen förväntas pågå under hela 2021 och en bit in i 2022.

I perioder kommer framkomligheten i området vara begränsad. Gång, cykel och kollektivtrafik kommer att prioriteras under byggtid.

Genomförandestudien för allmän plats är klar

Genomförandestudien som definierar innehåll, kostnader och förutsättningar för utvecklingen av allmän plats på Masthuggskajen blev klar hösten 2020. Du hittar studien och tillhörande PM i sidomenyn på denna sida.

Karta

Status och handlingar

  1. Genomförandestudie

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0402/13
Diarienummer FK
FN4517/13
Planens formella namn
Detaljplan för Järnvågsgatan m.fl. inom stadsdelen Masthugget

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    Planerad utbyggnadstid 2019-2026

Handläggare

Markägare

Göteborgs Kommun och privata markägare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området