Plan- och byggprojekt

Askim - flerbostadshus norr om Uggledal

Nya hus: illustration Semrén & Månsson

I detaljplanen Askim – flerbostadshus norr om Uggledal kompletteras stadsdelen med en bostadstyp som är underrepresenterad och bidrar till ett underlag för ett nytt närcentrum vid Brottkärrsmotet. Här planeras för totalt ca 650 bostäder. I planen planeras för både bostadsrätter, hyresrätter, samt ett antal radhus. Bebyggelsen länkas ihop med detaljplanen Närcentrum vid Brottkärrsmotet och får nära både till kollektivtrafik och servicefunktioner kring handelsplatsen i Nya Hovås.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Planen är laga kraftvunnen (2014-06-26). Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5169. Byggande pågår.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.950916165569845,57.59704511380357]},"properties":{"id":"BN0975/05","name":"Askim - flerbostadshus norr om Uggledal ","address":"","preamble":"","header":"Askim - flerbostadshus norr om Uggledal ","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0975/05","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 368
 • Planerade bostadsrätter 542
 • Övrigt På stadens mark byggs 251 lägenheter och på privat mark ca 291 lägenheter med bostadsrätt. Det ska även byggas en förskola med byggstart kvartal 3, 2019. Utformningen för förskolan är ännu inte bestämd.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0975/05
 • Diarienummer FK FN1522/08
 • Planens formella namn Bostäder norr om Uggledal inom stadsdelen Askim

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2016
 • Byggstart 2016
 • Projektavslut 2025

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Sanna Gavel

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 11 68
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Markägare

Göteborgs stad, HSB Göteborg, Veidekke bostad, Skanska Nya Hem

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 4. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 5. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 6. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 7. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 8. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 9. Byggprojekt för kommunal service

  Här kan du ta del av projektering och utformning av förskole- och skolbyggnader, bostäder för särskild service och äldreboenden inom detaljplanens område.

 10. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 11. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.